מידע בנושא ברית פיקוח

בחוזר מידע בדבר:

תעריפי המים (כולל תעריפי הרכישה והמכירה של מים אצל ספקים פרטיים במגזר הכפרי לינואר 2024);

ספק כפרי רב יישובי.

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 2024, הכוללים, בין היתר, את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהמעסיק התחייב להוציאן.

רשות המסים פרסמה הנחייה למעסיקים, לפיה, תושבים שפונו מבתיהם, על פי החלטות הממשלה בשל מלחמת "חרבות ברזל", והתגוררו עד יום 7 באוקטובר 2023 ביישובים הזכאים להטבות מס, ייהנו מהטבת המס גם בשנת 2024, בכפוף לתנאים המפורטים בחוזר.  

בחוזר תזכורת לגבי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע, שאגודה שיתופית חקלאית רשאית לבקש, באמצעות בקשה המצורפת לדוח המס השנתי, להיחשב כשותפות לצרכי מס. במקרה זה, תשלום המס על הכנסתה החייבת של האגודה, יחול על חבריה. 

רשות המים, מקדמת רפורמת אסדרה באספקת מים לבית במגזר הכפרי. במסגרת זו רשות המים מעודדת הקמת תאגיד מים אזורי, אשר יקבל את הרישיון לאספקת המים הביתיים ביישובים הכפריים.

ההצטרפות לספק כפרי רב יישובי הינה וולונטרית וכל יישוב רשאי להמשיך ולנהל את אספקת המים הביתיים באופן עצמאי, לצד זאת רשות המים מעוניינת לעודד יישובים להצטרף, ולכן מעודדת זאת באמצעות תעריפי מים זולים יותר לצרכן. דהיינו, כל יישוב רשאי להחליט אם להצטרף לספק רב יישובי או להמשיך ולספק לעצמו את המים.

לקוחות יקרים,בשנת 2022, יושם לראשונה "תקן חשבונאות מספר 42 - חקלאות", אשר חל על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021.

בית המשפט לעניינים מנהליים קבע, כי לצורך סיווג נכס כ"בית תוכנה" לצרכי ארנונה - אין חובה שהתוכנה המיוצרת בנכס תימכר כמוצר מדף, זאת לנוכח ההתפתחויות בתחום הטכנולוגי והכלכלי.

עקב המלחמה רשות המסים פרסמה הקלה, המאפשרת לבצע את ספירת המלאי לתום שנת המס 2023, עד ליום 31 במרץ 2024, תוך עריכת התיאומים הדרושים לקביעת ערך המלאי ליום המאזן (31 בדצמבר 2023).

עקב המלחמה רשות המסים פרסמה הקלה, המאפשרת לבצע את ספירת המלאי לתום שנת המס 2023, עד ליום 31 במרץ 2024, תוך עריכת התיאומים הדרושים לקביעת ערך המלאי ליום המאזן (31 בדצמבר 2023).

תהליך קבלת הפיצויים יכול להיות סבוך, הן מצד הבנת תנאי הזכאות בהינתן התנאים הגאוגרפים וסוג העסק, והן מצד בדיקות כדאיות בין המסלולים השונים, אותן מומלץ לעשות על מנת למקסם את הפיצוי המגיע.

עמוד 1 מתוך 5

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.